Kom-i-Gång med Web Office [Del 2] - Mobila Betalningslösningen

... detta är en fortsättning från del 1.

Steg 7. Knapplayout

Under menyn "Knapplayout" bestämmer man hur displayen på betalterminalen kommer att se ut samt vilka funktioner som ska finnas tillgängliga på ett knapptryck. Det går att lägga till mängder med snabbknappar som kan hantera både försäljning och funktioner. Varje snabbknapp ställs enkelt in efter önskemål och anpassningar och det går att arbeta med flera knapplayouter.

Kortfattat om guidens innehåll

 • Generellt om knapplayouten.
 • Skapa / öppna layout och börja programmera.
 • Ändra färg på knappar och knapptext.
 • Lägga till knappar som slår in försäljning.
 • Koppla en knapp till flera artiklar.
 • Lägga till fast eller valfri text på en knapp.
 • Skapa egna betala-knappar för de mest vanliga betalsätten.
 • Registrera en knapp som öppnar upp fler knappar (undermenyer).
 • Fler användbara funktioner.

 


Generellt om knapplayouten

Knapplayouten i kassan använder ett upplägg i två delar. Den vänstra delen med två kolumner, som på bilden nedanför, används till snabbknappar såsom varuförsäljning eller funktioner och den högra delen med en kolumn används till snabbknappar för betalsätt. Det går att kombinera knapparna och använda betalsätten även på vänstra sidan och så vidare. Men vi rekommenderar att hålla betalsätten lättillgängliga på den högra delen då denna stannar kvar även om den vänstra delen skrollar längre ner eller öppnar undermenyer. Vid flera knapplayouter använder kassaprogrammet betalaknapparna (knappraden till höger) från den först skapade layoutens betalaknappar.

Tips! Även om man inte programmerar några knappar för betalsätt på den högra sidan så går det att genomföra betalningar då kassan har en inbyggd och förinställd betalaknapp som alltid finns tillgänglig.

Menyförklaring

 • Läs in knapplayout används för att ladda och öppna en befintlig knapplayout som finns lagrad. 
 • Skapa ny knapplayout påbörjar en helt ny layout.
 • Spara knapplayout sparar layouten i molnet och gör den tillgänglig att uppdateras i kassaprogrammet efter bara ett par sekunder.

 

Skapa / öppna layout och börja programmera

Börja med att trycka på knappen "Läs in knapplayout" för att öppna eventuell förinställd knapplayout. Vanligtvis finns en förinställd layout och rekommendationen är att fortsätta administrationen av denna. Om det inte finns någon förinställd grundlayout går det bra att börja med att trycka på knappen "Skapa ny knapplayout" och ange hur många knappar i höjd som ska finnas tillgängliga genom att använda pilarna längst ner på sidan. Om det finns en förkonfigurerad layout rekommenderar vi att använda denna samt för enkelhetens skull, och för att inte behöva välja knapplayout vid varje inloggning, rekommenderar vi att enbart arbeta med en layout. Det går att utöka och minska så att man får precis lagom med knappar och det går utmärkt att gå tillbaka för att justera detta i efterhand. Displayen på den mobila betalningslösningen visar enbart de två knappraderna till vänster och att ytterligare bredda dessa fyller således ingen funktion i detta system.

När antalet knappar är bestämt, klicka på en knapp så att det kommer upp en ruta med tre streck. När man klickar på dessa streck får man upp en meny där funktionen för knappen anges.

En knapp kan ha många olika funktioner och vi kommer att gå igenom flera av dem i följande avsnitt. 

Gemensamt för all knapprogrammering är att man alltid anger en "Text" på knappen och eventuell färgsättning på knappens text och bakgrund samt vilket så kallat "Makro" (funktion) som knappen ska utföra.  För att välja "Makro" tryck på pilen till höger om menyn för att öppna rullistan med alla tillgängliga funktioner.

 

Knapp- och textfärg

Tryck på respektive färg för att visa färgpaletten. Flytta runt på markörerna tills en passande färg och nyans är funnen och klicka därefter någonstans utanför färgpaletten för att återgå.

Tips! Notera gärna RGB-värdena undertill då dessa går att använda genom att manuellt matas in på en annan knapp för att få en identisk färgblandning.

 

Skapa knappar som slår in försäljning

Den mest vanliga funktionen för en knapp är att slå in försäljning. Detta går att sätta upp på olika sätt. 

Antingen genomför knappen direkt ett inslag mot en specifik artikel eller som ett fast pris mot en varugrupp. Det går också att ställa upp en knapp för att genomföra ett så kallat "öppet pris" mot en varugrupp där man på egen hand anger beloppet efter att man tryckt på knappen.

Det går att ställa in en knapp att sälja flera artiklar på en och samma knapptryckning. Antingen flera av en artikel eller flera olika artiklar. Det går däremot inte att kombinera en knapp med olika sorters funktioner. 

Spara knapplayout

Innan en redigerad knapplayout kan nås från kassan måste den sparas. När det är gjort är layouten lagrad i molnet och kan uppdateras efter bara ett par sekunder i kassan. Förändringar i layouten uppdateras automatiskt i kassan vid inloggning men går också manuellt att uppdatera via kassaprogrammet genom att swipa in från väster och välja funktionen "Byt knappuppsättning".

När ändringar är gjorda tryck på knappen [Spara knapplayout}. Spara gärna löpande under tiden arbetet pågår för att undvika risken att något går förlorat.

Välj därefter ett lämpligt namn på layouten och tryck på knappen [Spara]. Om det finns flera användare eller butiker registrerade går det också styra layouterna specifikt till dessa genom att använda respektive rullista och markera den eller de som layouten ska kopplas till. 

 

Artikelgrupp Valfritt Pris

Skapa en knapp och välj i makro-fönstret funktionen "Artikelgrupp, valfritt pris". Detta kommer skapa en snabbknapp som genomför försäljning som ett valfritt "ströinslag" mot vald varugrupp. När man trycker på knappen i kassan öppnas ett fönster där beloppet manuellt anges.

I det nedersta fönstret "Artikelgrupp" anges en sökning efter namnet på den grupp som knappen ska kopplas till.

Systemet utför en automatisk sökning och det räcker att ange de första bokstäverna för att listan nedanför ska uppdateras. Välj relevant artikelgrupp genom att klicka på den i sökresultatet och tryck därefter på knappen [Spara].

Snabbknappen är redo.

För att ändringarna på layouten ska gå att nå från kassan behöver layouten först sparas.

 

Artikelgrupp fast pris

Programmera knappen som ovan men välj i stället makro för funktionen "Artikelgrupp, fast pris". Knappen kommer ställas upp på samma sätt som ovan men automatiskt mata in valt belopp när man trycker på knappen.

Tips! Det går även att arbeta med "Antal" samt "Enhet" mot artikelgruppens fasta prisinslag. Se mer om detta i avsnitt för artiklar och enhetshantering.

Glöm inte att alltid spara knapplayouten efter att ändringar är gjorda.

 

Koppla en eller flera artiklar till en knapp

För att skapa en knapp som säljer en eller flera artiklar används makrofunktionen "Artiklar" i rullistan. Sök därefter fram den artikeln som ska användas på knappen. 

Tryck på "Plus"-symbolen för att lägga till artikeln på knappen. 

Tips! Det går bra att ange ett specifikt antal som ska slås in på kvittot genom att ange detta i fältet. 

För att söka fram fler artiklar och placera dem på samma knapp, tryck på symbolen för ett förstoringsglas, sök fram artikeln och tryck sedan på "Plus"-symbolen för att addera denna. Pennan ger möjlighet att editera markerad artikelrad och den röda papperskorgen tar bort markerat artikelinslag från knappen.

Tryck på knappen [Spara] för att slutföra. 

Glöm inte att alltid också spara knapplayouten efter att ändringar är gjorda.

 

Lägga till fast eller valfri text på kvittot

Det finns två funktionsval för att lägga till text på kvittot. 

Antingen via att infoga funktionen "Fast textrad" eller "Valfri textrad". Skillnaden mellan dessa två är att den valfria textraden anges på egen hand i kassaprogrammet medan den fasta textraden anges redan på knappinställningen för att automatiskt infogas när knappen används i kassan.

 

Skapa en snabbknapp för fast eller valfri rabatt

För att använda en snabbknapp till att rabattera inslagen på kvittot kan man använda funktionerna "Fast rabatt" eller "Valfri rabatt". Skillnaden är att fast rabatt går att förbestämma i programmeringen och valfri öppnar rabattfönstret vid användning i kassan.

Funktionen "Fast rabatt" anges i makro-fönstret och därefter i fältet "Värde" hur mycket som ska ges i rabatt. Det går att växla i fönstret "Typ" om det ska anges som kronor eller procent. 

Tänk på att rabatten i procent rabatterar alla redan inslagna produkter och utgår ifrån det kvarstående beloppet på kvittot samt kan också användas flera gånger på samma kvitto. För att rabattera enstaka artiklar använd funktionen för detta som finns inbyggd i kassaprogrammet. Se mer om detta i separat avsnitt.

 

Lägga till snabbknappar för betalsätt

Det finns inget krav på att lägga upp egna knappar för betalsätt men rekommendationen är att använda dessa för att underlätta hanteringen. I kassan finns en inbyggd betalfunktion oavsett om snabbknappar programmeras för detta eller ej. Fördelen med snabbknapparna är bland annat att dessa går att länka till en knapp som automatiskt slår ut ett belopp mot ett visst betalsätt. Det är ofta ett  snabbare sätt att hantera betalningar med snabbknappar än att först öppna betalfönstret och sedan välja betalsätt.

Komplett förteckning över de betalfunktioner som går att placera på knappar

 • Betala. Öppnar det inbyggda betalafönstret där man kan ange belopp.
 • Betala direkt kontant. Slår ut kontant utan att fråga om belopp.
 • Betala direkt med kort. Går direkt vidare till kortbetalning utan att fråga om belopp.
 • Betala eget betalsätt. Slår in beloppet mot ett av kassans två inbyggda valfria betalsätt. Enbart betalsätt ett (1) och betalsätt två (2) används för egna betalsätt. Se mer om detta i separat guide.
 • Betala kontant. Slår in beloppet kontant och inväntar erlagt belopp.
 • Betala med eget betalsätt. Används ej. Enbart funktionen "Betala eget betalsätt" mot antingen betalsätt ett (1) eller två (2) används för egna betalmedel.
 • Betala med kort. Går vidare och förbereder beloppet för en kortbetalning men inväntar totalsumman.
 • Betala med presentkort. Lägger beloppet som mottaget presentkort som går att förändra innan betalningen aktivt fullföljs. 

Ett par användbara exempel följer nedanför.

 

Snabbknapp för kortbetalning

I stället för att trycka på den inbyggda betalaknappen och därefter välja betalsätt kan vi skapa snabbknappar som direkt länkas till vald betalfunktion. För att programmera en knapp som direkt går vidare till kortbetalningsfönstret används funktionsmakrot "Betala direkt med kort". 

Skapa knappen som i tidigare avsnitt och välj relevant makro. 

 

Snabbknapp till eget betalsätt (valfritt betalsätt)

För att skapa en snabbknapp som direkt slår ut en försäljning med ett av kassaprogrammets två valfria betalsätt används funktionen "Betala eget betalsätt direkt". Välj därefter i rullistan "Enhet" antingen betalsätt ett (1) eller betalsätt två (2) beroende på vad som är registrerat i kassaprogrammet, se mer om hur man hanterar kassans egna betalsätt i separat avsnitt. Knappen kommer sedan automatiskt slå ut kvittot mot detta betalsätt. 

Förbered så många snabbknappar som behövs för att passa er verksamhet. Glöm inte att alltid också spara knapplayouten efter att ändringar är gjorda.

 

Lägga till en knapp som öppnar upp fler knappar (undermenyer)

Det går utmärkt att skapa undermenyer i kassan för att till exempel kategorisera knapparna. Det kan röra sig om olika menyer, andra avdelningar eller om man helt enkelt börjar få för många snabbknappar på förstasidan. Det går bra att bygga undermenyer som öppnar upp även fler undermenyer i varandra för att på så sätt ytterligare göra inslagsfönstret ännu mer lätthanterligt. 

Man behöver inte på egen hand skapa knappar som återgår i menyerna utan dessa finns automatiskt registrerade i varje "nivå". Där finns alltid en knapp för att gå hela vägen tillbaka till huvudsidan och en knapp för att backa en nivå.

Programmera en knapp som vanligt och välj programfunktionen "Öppna ny knapplayout" och tryck därefter på den blåa knappen "Öppna knapplayout".

Programmera knapparna i undermenyn precis som vanligt. För att backa tillbaka i menyerna tryck på knapparna i övre delen märkta "Förra" eller "Topp".

En menyknapp i kassan är markerad med tre linjer i det nedre högra hörnet för att tydligt visa att denna öppnar upp en ny knappuppsättning.

 

Exempel på andra funktioner som finns tillgängliga

 • Lista alla artiklar. Öppnar samma sökfönster som den inbyggda funktionen där det går bra att söka fram artiklar och lägga till dem till kvittot.
 • Lista alla artikelgrupper. Visar samtliga artikelgrupper med möjlighet att utföra ett valfritt inslag direkt mot vald grupp. 
 • Dagsavslut. Går vidare till samma funktion som den inbyggda funktionen för att utföra dagsavslut.
 • Ta ut pengar. Utför ett kontantuttag likt ifall man tar kontanter till att köpa in exempelvis fika eller förbrukning.
 • Sätt in pengar. Sätter in kontanter ifall det från ovan blivit växel över som ska läggas tillbaka i kassalådan.
 • Öppna kassalåda. Skickar en öppningsimpuls till eventuell kassalåda.
 • Kvittohistorik. Samma funktion som den inbyggda där man kan se historiska kvitton.
 • Återköp. Aktiverar kassan i återköpsläge. Det är samma funktion som finns inbyggd i kassan.

 

När knapplayouten är redo är kassan klar att börja användas! 

Tag gärna också del av kassaprogrammets kom-i-gång-avsnitt för en god grund och förståelse innan försäljningen påbörjas. 

Lycka till med försäljningen!