Guide för installation av Backoffice

Backofficeinstallation av kassaprogrammet

Ej säljande kassa för exempelvis registervård eller annan administration

 

Bra att tänka på

  • Läs först igenom hela guiden innan start av installation.
  • Kontrollera alltid före en backofficeinstallation att befintliga kassor är uppdaterade till senaste version. I samband med denna installation genomförs nämligen en uppdatering vilket innebär att även alla andra kassor som är sammankopplade i ert system behöver uppdateras. Det är därför lämpligt att säkerställa att befintliga kassor är uppdaterade före denna installation görs. Kassauppdatering av de befintliga kassorna går att göra genom menyn Hjälp - Versionshantering och "Sök efter nyare version". 
     
  • Datorn som ska installeras på ska vara uppdaterad helt (Windows update) samt nyligen omstartad.

 

Kortfattat

  • Tag fram IP-adress / Datornamn till Huvudkassan (Viktigt, utan denna information kan backoffice-datorn inte ansluta till "huvudkassan")
  • Ladda ner och kör installationspaketet
  • Ladda ner och kör uppdateringsfilen
  • Logga in i kassaprogrammet och stäng av sökning efter kontrollbox samt stänga av registrering av växelkassa

 

Filer för nedladdning

Två nedladdningar behövs inför Backofficeinstallation. Det är ett Installationspaket samt en Uppdateringsfil. Det är viktigt att välja "rätt" uppdateringsfil beroende på om ert system använder kontrollbox (CleanCash/Skattedosa) eller ej. Det mest vanliga är att man använder kassaprogrammet med kontrollbox. Vid osäkerhet kontrollera detta med ansvarig för kassadriften. Om kontrollbox används så ska samma uppdateringsfil användas till er Backoffice trots att den alltså Inte har en kontrollbox.

Länk för nedladdning av Installationspaket för kassaprogrammet (Klient)

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för version 38,5 (För de med kontrollbox - Vanligast.) Om dina säljkassor är fiskala med kontrollbox (CleanCash/Skattedosa) är dessa 38.5 och således ska även Backoffice ha denna 38.5 uppdateringsfil.

 

Alternativt

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för version 38,05 (För de UTAN kontrollbox)

Länk för nedladdning av Uppdateringsfil för version 38,5 (NORSK Fiskal version)

Observera att det är viktigt att Uppdateringsfilen stämmer överens med programversion på övriga kassor. Uppdateringsfilen hanterar om kassaprogrammet installeras som fiskal (Kontrollboxversion) eller icke fiskal (Utan Kontrollbox).

 

Förberedelse (Viktigt)

Detta steg är viktigt då man i själva installationen av backoffice-programmet behöver ange sökväg / nätverksinformation till själva huvudkassan (SQL-servern / databasen). Utan denna information kommer installationen av backoffice-programmet inte gå att genomföra. Huvudkassan är vanligtvis, men inte nödvändigtvis, den dator man utför dagsavslut på. Vid osäkerhet kontrollera med kassaansvarig. 

Under installationsflödet kommer man behöva ange "adress" till själva SQL-servern (Databasen / Huvudkassan). Det normala är att denna går antingen mot huvudkassans Datornamn eller huvudkassans IP-adress följt av "\PCKASSA". I vissa lägen används instanser av PCKASSA likt PCKASSA1, PCKASSA2 vilket då denna pekas mot önskad instans av kassaprogrammet. Men det mest normala är att sökvägen till huvudkassan anges som XXXXX\PCKASSA vilket vi arbetar efter i denna guide.

 

Tag fram datornamn på huvudkassadatorn

Tag fram huvudkassans datornamn genom att högerklicka på 'Den här datorn'. Välj 'Egenskaper' och klicka vidare på fliken Datornamn/Computer Name.

Det är viktigt att det är på själva "huvudkassan" detta tas fram och inte på datorn där backoffice-programmet ska installeras.

 

Högerklicka på "Den här datorn" och välj "Egenskaper". Leta efter "Datornamn" eller "Enhetsnamn" och anteckna detta.

Tips! Man kan även använda huvudkassans IP-adress vid installationsflödet. 

 

Tag fram IP-adress på huvudkassan

Det går också bra att använda huvudkassans så kallade "IP-adress" senare i installationen. 

För att ta fram en dators "IP-adress" går det bra att högerklicka på Windows startmeny och välja "Kör".

 

och ange "cmd" (Kommandotolken) i "Kör"-fönstret och tryck "OK" eller Enter på tangentbordet. 

 

I det svarta fönstret med vit text anges texten "ipconfig". Tryck sedan på knappen Enter på tangentbordet vartefter bland annat datorns IP-adress (IPv4 Adress) visas på skärmen.

Det är viktigt att det är på själva "huvudkassan" detta tas fram och inte på datorn där backoffice-programmet ska installeras.

 

Notera IP-adressen då denna kommer att användas senare. I detta exempel arbetar vi mot 192.168.99.60 som är "Huvudkassans" IP-adress.

 

Installationspaket

Ladda ner installationspaketet och kör filen pckassaclient_nocc.exe

 

Följ anvisningarna på skärmen via knappen [Nästa] tills fönstret för SQL Server:* inväntar adressen till SQL-servern (Huvudkassan) visas. 

 

I detta exempel anger vi IP-adressen följt av standardinstans för kassaprogrammet. 192.168.99.60\PCKASSA och trycker [Nästa].

Tips! För att veta hur man tar IP-adressen på huvudkassan se tips i förberedelseavsnittet längre upp i guiden. 

 

Sökvägen/Målmapp låter vi stå och vid frågan om att ange "Client ID" väljer vi ett unikt ID-nummer för denna backoffice-kassa.

 

På befintliga kassor kan man ta fram respektive Klient ID genom menyn Arkiv - Inställningar - System Uppgifter.

OBS ändra inte ID-nummer på en säljande kassa. Detta kan slå ut kontrollboxen.

 

Tryck [Nästa], [Installera], [OK] och [Yes] på resterande fönster och på sista rutan är det lämpligt att checka av rutan "Starta PC-Kassa" innan vi slutför då vi ändå behöver köra uppdateringsfilen innan vi startar kassaprogrammet.

 

Bocka av "Starta Nutid - PC Kassa" och tryck på [Slutför]. 

 

Kör uppdateringfilen och följ anvisningarna på skärmen (tryck [Nästa], [OK] och [Fortsätt]) för att kassaprogrammet ska få senaste version samt "rätt" programversion 38,5 / 38,05. I detta exempel använder vi den fiskala versionen / kontrollboxversionen (38,5) av pckassaupp32.exe.

 

Tips! Om man missar att bocka av Starta PC-Kassa eller råkar att starta kassaprogrammet innan uppdateringen mot rätt (fiskal / ej fiskal) version är körd möts man av följande fönster.

Logga i så fall ut direkt och stäng ner kassaprogrammet och kör uppdateringsfilen.

Installationen och uppdateringen av kassaprogrammet är nu gjord. Det sista vi gör är att logga in i kassaprogrammet och ange denna kassa som Backoffice samt slå av den automatiska sökningen efter kontrollbox (då denna dator inte har någon försäljning). Om kassan inte går att öppna och logga in på, se längre ner i guiden för tips.

 

Slå av sökning av kontrollbox (Ställa in som backoffice)

Det sista vi gör efter att installationen är klar är att vi öppnar kassaprogrammet och stänger av sökningen för kontrollbox. 

När kassaprogrammet startar möts man av fönstret för sökning efter kontrollbox. Antingen låt sökningen bli klar (tar ibland ett par minuter) eller klicka på den röda texten "Söker via ..." flertalet gånger för att avbryta sökningen.

Kryssa i rutan "Använd datorn som backoffice" och Stäng fönstret.

Det sista vi gör är att förklara för backofficekassan att inte öppna fönstret för att ange växelkassa. Gå via menyerna Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter och kryssa i rutan "Använd inte växelkassa/betalterminal på denna dator".

[Spara], [Stäng] och starta om kassaprogrammet. 

Backofficeinstallationen är helt klar.

 

Tips om det inte fungerar

Möts man av meddelande om att Databasen - SQL-Servern inte kan nås kan detta bero på att kommunikationen mellan backofficedatorn och huvudkassan inte accepteras. Kontrollera brandväggar och andra nätverksregler då SQL-kommunikation måste vara accepterad för att backofficedatorn ska kunna koppla upp sig mot huvudkassan. Kontrollera också så att inställningarna för IP-adress eller Datornamn är korrekt.

För att kontrollera sökväg till SQL-Servern ska vi öppna DSN-konfiguration för Microsoft SQL Server. Öppna denna antingen genom att via Windows startmeny köra "ODBCAD32" - Konfigurera ODBC-datakällor (32-bitars) eller via Windows Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - ODBC-datakällor (32 bitar).

Öppna fliken System-DSN, Välj Nutid - PC Kassa och tryck Konfigurera. Säkerställ i fältet Server att uppgifterna mot huvudkassan är korrekta.

Om det inte går att ansluta via IP-adress\PCKASSA, prova datornamn\PCKASSA. Går det inte via datornamn så prova också via IP-adress.

Slutför och tryck [OK] i fönstret Inställningar för ODBC

Stäng ner fönstren och prova igen att starta kassaprogrammet.

Går det fortfarande inte kan man utesluta Windows brandvägg genom att tillfälligt stänga av denna både på backoffice samt Huvudkassan för att se om kommunikationen accepteras. Om sambandet är Windows brandvägg kan undantagsregler för SQL behöva göras manuellt i denna så brandväggen kan vara på men ändå tillåta SQL-trafiken. Kontakta en nätverkskunnig för detta.

Reglerna för brandväggen ska vara för port 1433 och ska gälla protokollen TCP och UDP.