Höjd moms på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. (1 april 2023)

Höjd moms på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. (1 april 2023)

Från och med den 1 april 2023 höjs skattesatsen från 6 procent till 12 procent för diverse reparationer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på höjd moms för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne från 6 procent till 12 procent. Syftet är att öka enhetligheten i skattesystemet. 

Det är viktigt att du själv läser på i god tid huruvida din verksamhet omfattas eller ej och tänk på att kassasupporten inte kan råda eller avgöra vilken eller vilka momssatser som ska användas. Vid osäkerhet rekommenderar vi att du kontaktar din redovisare, skatteverket eller någon annan som har specialistkompetens inom området.

Se gärna mer om den höjda reparationsmomsen via Skatteverkets artikel "Reparation av vissa varor".

För att veta mer om vad som avses med skattskyldighetens inträde se mer om detta på Skatteverkets avsnitt "Tidpunkten för skattskyldighetens inträde".

 

Inställningar i kassaprogrammet

För att artiklar och artikelgrupper i er kassa ska säljas med den höjda momssatsen behöver ett par inställningar i kassaprogrammet genomföras. Tag hjälp av innehållet i denna artikel för att planera och utföra förändringen i er kassa. Tänk på att genomföra dessa ändringar tidigast 1 april 2023. Om ändringarna inte görs fortsätter det tidigare upplägget att gälla fram tills ändringen är gjord. Det går inte att korrigera momssatsen på historisk försäljning. 

Tips! Använd funktionen "alternativ artikelgrupp" när artiklar såsom reservdelar och förbrukningsvaror ska säljas både separat med 25% moms (då det inte ingår i en reparation) och med 12% moms (i samband med reparation). (Denna funktion använder de flesta redan som arbetar med reparationer sedan tidigare ändring av sänkt momssats till 12% från 2017 samt sänkningen till 6% 2022. Upplägget behöver däremot justeras till den högre momssatsen i samband med detta).

 

Kortfattat

  1. Registrera nya artikelgrupper för "Reparationer" med 12% moms.
  2. Flytta eventuella "artiklar" som finns under den/de tidigare "reparationsgrupperna" till de nya grupperna. (Enbart ifall det finns specifika artiklar för olika sorters reparationer lagrade i artikelgruppen).
  3. Registrera nya artikelgrupper med 12% moms som används till "alternativ artikelgrupp" för berörda reservdelar / förbrukningsvaror. (Enbart ifall funktionen "alternativ artikelgrupp" / "byt moms" kommer att användas).
  4. Ändra / lägg till "alternativ artikelgrupp" på berörda artikelgrupper för reservdelar / förbrukningsvaror.
  5. Lägg till en knapp för att aktivera den alternativa artikelgruppen / "tillfälligt byta moms" på reservdelar / förbrukningsvarorna. (Enbart ifall funktionen inte används sedan tidigare).
  6. Ändra eventuella snabbknappar som är kopplade till öppet inslag mot varugrupperna för "Reparationer".

 

1. Registrera nya artikelgrupper för "Reparationer" med 12% moms.

Observera: Om det redan finns en motsvarande artikelgrupp för 12 % moms kan dessa med fördel återanvändas istället för att nya skapas. Hoppa i så fall över punkt 1.

 

Det går inte att ändra momssats på en befintlig artikelgrupp som haft transaktioner. Därför kommer nya artikelgrupper för reparationerna med den höjda momsen behöva upprättas. 

Öppna artikelgruppsregistret genom menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper.

I listan på den nedre delen presenteras samtliga artikelgrupper i er kassa. 

I detta exempel används artikelgruppen "Reparationer" och då denna för närvarande är registrerad mot 6% moms behövs en ny grupp med 12% moms.

 

Tryck på knappen "Ny" längre ner i fönstret för att skapa en ny artikelgrupp.

 

Ange ett namn som skiljer sig från den tidigare gruppen samt ställ in korrekt momssats. I exemplet anger vi namnet "Reparationer 12%". 

Ange även vid behov eventuella redovisningsuppgifter såsom Intäktskonto och Momskonto på den nya artikelgruppen. 

Tryck sedan på knappen "Spara" och gruppen är skapad. 

Gör sedan på samma sätt för samtliga artikelgrupper relevanta för era reparationer.

 

2. Flytta eventuella "artiklar" som finns under den/de tidigare "reparationsgrupperna" till den nya gruppen.

Om de tidigare artikelgrupperna innehåller artiklar för olika sorters reparationer behöver dessa flyttas till de nya grupperna. 

OBS! Tänk på att alltid arbeta med större registerändringar utanför öppettid samt att skapa säkerhetskopia av kassasystemet innan större registerändringarna görs. 

 

Öppna artikelregistret via menyn Register - Varuförsäljning - Artiklar

Tag sedan fram artiklarna från önskad artikelgrupp genom att markera artikelgruppen i rullistan "Via artikelgrupp" längre upp i fönstret. 

När gruppen är vald visas samtliga ingående artiklar i listan nedanför. 

 

Högerklicka i fönstret eller tryck på knappen "Extra funktioner" följt av menyn "Flytta alla artiklar i sökresultatet till annan artikelgrupp"

Välj sedan relevant grupp i listan på skärmen och artiklarna flyttas till denna grupp. 

Tips! Gå gärna igenom prissättningen på artiklarna och justera dessa efter motsvarande sänkning av momsen efter att de är flyttade till den nya gruppen med lägre moms. 

 

3. Registrera nya artikelgrupper med 12% moms som används till "alternativ artikelgrupp".

Detta steg används enbart ifall artiklar finns registrerade som ska kunna säljas både med 25% moms (ifall en kund inte utför reparation) och med 12% moms (i samband med reparation). En anledningen till att använda detta upplägg är för att inte behöva registrera samma artikel två gånger, en med 25% moms och en med 12% moms. Detta är samma funktion som många använder sedan den första justeringen av skattesänkning från 2017. Skillnaden är att de nya artikelgrupperna med den nya momsen (12%) kan behöva upprättas och kopplas. 

 

Öppna artikelgruppsregistret genom menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper.

I listan på den nedre delen presenteras samtliga artikelgrupper i er kassa. 

I exemplet kommer artikelgrupperna "Förbrukningsvaror" och "Reservdelar" (båda med 25% moms) kopplas till alternativa artikelgrupper med 12% moms för att med en knapptryckning ha möjlighet att tillfälligt "byta" artikelgrupp och moms vid försäljningen. 

 

Tryck på knappen "Ny" längre ner i fönstret för att skapa en ny artikelgrupp.

 

Ange ett relevant namn på gruppen samt ställ in den mot 12% moms. I exemplet anger vi namnet "Förbrukningsvaror 12%" och "Reservdelar 12%". 

Ange även vid behov eventuella redovisningsuppgifter såsom Intäktskonto och Momskonto på den nya artikelgruppen. 

Tryck på knappen "Spara" för att spara artikelgruppen. 

Lägg upp alternativa artikelgrupper motsvarande de artikelgrupper för reservdelar och förbrukningsvaror som ska "skifta moms" i samband med reparation. Ange även vid behov eventuella redovisningsuppgifter såsom Intäktskonto och Momskonto på den alternativa artikelgruppen. 

 

4. Ändra / lägg till "alternativ artikelgrupp" på berörda artikelgrupper.

Detta steg används enbart ifall artiklar finns registrerade som ska kunna säljas både med 25% moms (ifall en kund inte utför reparation) och med 12% moms (i samband med reparation). Anledningen till att funktionen används är för att man inte behöver registrera samma artikel två gånger, en med 25% moms och en med 12% moms . Detta är samma funktion som många använder sedan den första justeringen av skattesänkning från 2017. Skillnaden är att de nya artikelgrupper med den nya momsen behöver kopplas till ordinarie artikelgrupp för dessa artiklar. 

Öppna artikelgruppsregistret genom menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper.

 

I listan på den nedre delen presenteras samtliga artikelgrupper i er kassa. Markera en artikelgrupp i listan i den nedre delen av skärmen som är kopplad eller som ska kopplas till en alternativ artikelgrupp. 

I exemplet ska artikelgruppen "Reservdelar" kopplas till den alternativa artikelgruppen "Reservdelar 12%". Detta innebär att försäljningen av de ingående artiklarna i artikelgruppen "Reservdelar" tillfälligt flyttas till artikelgruppen "Reservdelar 12%" när knappen för detta används. 

Tryck på knappen "Spara" och gå sedan på samma sätt igenom samtliga grupper där tillhörande artiklar i ert register ska "byta moms" i samband med reparation.

 

5. Lägg till en knapp för att aktivera den alternativa artikelgruppen / tillfälligt "byta moms".

De flesta som arbetat med reparationer och reservdelar med sänkt moms sedan tidigare har knapparna för detta redan förberedda och kan bortse från denna punkt. För att systemet automatisk ska växla till de ovan angivna "alternativa artikelgrupperna" vid inslag på kvittot behövs en knapp för detta. 

Knappen programmeras med "makrot" ##ALTERNATIVARTIKELGRUPP##

 

Högerklicka på valfri tom knapp och välj "Programmera knapp". 

Ange "makro" ##ALTERNATIVARTIKELGRUPP## i fältet längst upp och ange en passande text samt färg på knappen. 

Tryck "OK" för att spara knappen och den är redo att användas för att "byta moms" på inslagna reservdelar / förbrukningsvaror.

Testa med fördel knappens funktion genom att slå in ett par artiklar från någon av artikelgrupperna som är kopplade till alternativa artikelgrupper.

 

Exempel

I detta exempel är en reparation för 300 kronor inslagen på kvittot tillsammans med både reservdelar och förbrukningsvaror. 

Då förbrukningsvarorna samt reservdelarna även kan säljas separat går de in med 25% moms fram tills knappen "Byt moms" används. 

Tryck på knappen "Byt moms" och artiklarna "Förbrukningsvara 1" och "Reservdel 1" flyttas tillfälligt över till den alternativa artikelgruppen med 12% moms och innefattas av denna under detta kvitto. 

Kvittofönstret indikerar med en mörkgrön färg att funktionen "alternativ artikelgrupp" används för detta inslag och varorna har automatiskt tillfälligt flyttat över till artikelgruppen med 12% moms. 

 

Justera priset automatiskt

Denna funktion aktiveras genom menyn Arkiv - Inställningar - Systemuppgifter. Öppna fliken "Restaurang" och markera sedan rutan "Justera priset vid användning av alternativ artikelgrupp".

Spara och starta om kassaprogrammet för att ändringen ska träda i kraft. Tänk på att ändringen ställs in på samtliga kassor.

Priset på berörda inslag ändras därefter automatiskt mot jämförande momsökning vid användning av knappen "Byt moms".

 

6. Ändra eventuella snabbknappar.

Tänk också på att ställa om eventuella tidigare snabbknappar mot inslag med öppet pris för Reparationer som kan vara inställda mot den tidigare artikelgruppen med 6% moms. 

Högerklicka på knappen och välj "Programmera knapp".

Knappen i exemplet är kopplad till artikelgruppen "Reparationer" vilket är den tidigare artikelgruppen med 6% moms och knappen behöver ändras. 

Tryck på knappen "Artikelgrupp" för att välja en annan artikelgrupp knappen ska sälja mot.

Välj sedan den nya artikelgruppen med 12% istället och tryck på knappen "OK".

Test med fördel att knappen registrerar den sänka momsen.

Gå sedan igen samtliga knappar relevanta för hanteringen av reparationer och den sänkta momsen.

Lycka till!