Kommissionsförsäljning av Vapen

Kommissionsförsäljning av Vapen

Försäljningen av kommissionsvaror genomförs på samma sätt som försäljning av andra varor i kassan. Skillnaden är förarbetet och hur dessa artiklar registreras samt knyts till kommittenten (inlämnaren). Upplägget av kommittenten (inlämnande kund) görs på samma sätt som upplägget av kund vid begagnatinköp. Vid kommissionsförsäljning betalas ersättningen till kommittent (inlämnaren av vapnet) ut först efter att försäljningen är gjord. Vi rekommenderar att separera varorna för kommissionsförsäljning och undvika att registrera dem i samma varugrupp som vanligt inköpta begagnade vapen. För ytterligare information och förberedelse se avsnitten för generell begagnatförsäljning och uppläggning av kund samt leverantör via avsnittet "Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen".

Säkerställ också att ni har relevanta avtal för kommissionshanteringen klara då detta hanteras utanför PC-Kassa.

 

Kortfattat

  • Skapa ett betalsätt för utbetalningen av kommission
  • Registrera varugrupp för kommissionsvaror
  • Lägg upp kommittenten i kundregistret samt leverantörsregistret
  • Registrera vapnet med vapeninformation
  • Sälj vapnet
  • Utbetala kommission till kommittenten

 

Betalsätt för utbetalning av kommission

Skapa betalsättet som ska belastas vid kommande kommissionsutbetalningar.

Öppna artikelgruppsregistret via menyn Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper.

Tryck på knappen [Ny] och ange uppgifter för betalsättet. Viktigt är att markera "Betraktas som betalsätt och omsättningsbefriad" för att detta ska hanteras som ett betalsätt. Tryck på knappen [Spara] och [Stäng] när detta är klart.

Undersök eventuell konteringskonto för detta betalsätt som anges på fältet intäktskonto. 

Öppna kassans inställningar via menyn Arkiv - Inställningar - Företagsuppgifter och gå vidare till den andra fliken Redovisning.

Ange i rullistan under valen för Kommissionsbetalsätt det betalsätt som ska belastas vid utbetalning av kommission. 

Kontrollera även under fliken Företag och säkerhetsställ att inställningarna för utbetalningsregler är anpassade för de belopp som kan komma att utbetalas.

[Spara] och  [Stäng]- Starta därefter om kassaprogrammet helt.

 

Varugrupp för kommissionsvaror

Varorna för kommissionsförsäljning bör registreras i en separat artikelgrupp avsedd enbart för kommissionsvaror. Skapa en artikelgrupp med VMB (vinstmarginalbeskattning då beskattningen enbart ska räknas på vinsten) på samma sätt som vid registrering av begagnade vapen. I denna grupp placeras därefter varorna som säljs på kommission. Det går bra att skapa flera grupper på samma sätt för att separera varorna ytterligare.

Register - Varuförsäljning - Artikelgrupper

Tryck knappen [Ny] och ange information om varugruppen. Slutför genom att trycka på knappen [Spara]

För ytterligare information om generell hantering, kontering mm. av VMB-försäljning, se separat dokumentation för detta. 

 

Registrera kommittenten (inlämnaren)

På samma sätt som inlämnaren vid begagnatförsäljning registeras denna både i kassans kundregister men även som leverantör i leverantörsregistret. För kommissionshanteringen är det krav att leverantörs- och kund-nummer är identiska. Se vidare information om upplägget av kund/leverantör i avsnittet för detta. 

Registrera kunduppgifter för kommittenten i kassans kundregister via menyn Register - Kundregister - Kundregister eller [CTRL+K]. Tryck på knappen [Ny Kund] och ange fullständiga uppgifter samt spara. Notera / kopiera kundnumret.

Skapa en leverantör med samma namn och kundnummer som kommittenten. Öppna menyn Leverantör - Leverantörsregister och tryck på knappen [Ny]. Spara när leverantören (kommittenten) är skapad.

(Detta för att kommissionskopplingen och vapenregistreringen görs mot denna person som leverantör av vapnet)

 

Uppläggning av Vapen

Öppna artikelregistret via Register - Varuförsäljning - Artiklar och registrera vapnet på samma sätt som andra vapen registreras. Välj att placera vapnet under varugruppen för de separata kommissionsvarorna och ange kommittenten som leverantör av vapnet. Tänk på att varugruppen för kommissionsvaror är markerad för att beräkna beskattning efter vinstmarginal som beräknas utefter skillnaden mellan inpris och utpris. Skillnaden mellan inpris och utpris är således den summa som är kvar efter att utbetalningen till kommittenten är gjord. Om detta är överenskommit går det bra att ange inpris (beloppet kommittenten ska få utbetalt) redan nu. I annat fall lämnas inpris blankt. Tänk också på att när inpriset är angivet räknas dessa in i beräkningen för lagervärde.

För att eventuella konteringsunderlag ska innehålla beräkningen för VMB behöver "inpris" (utbetalningsbeloppet) anges på varan innan rapporterna för detta tas ut. 

Ange informationen och [Spara].

Utför inleverans för att därefter ange vapeninformationen i vapenboken. [Spara] och [Stäng] fönstret och vapnet är registrerat i vapenboken.

Vapnet säljs sedan som vanligt.


Registrera utbetalning av kommission

Öppna menyn Register - Kundregister - Kommission för att beräkna och skapa en utbetalning till kommittenten. 

Sök fram kommittenten i sökfönstret och öppna kommissionsfönstret genom att klicka på kunduppgifterna eller trycka på knappen [OK].

Kommissionsfönstret visar i den nedre halvan en lista över de artiklar som är sålda som kommissionsgrundande samt presenterar även summan över det kommissionsgrundande beloppet som i exemplet är 10.000kr. 

Ange den andel som utbetalningen ska beräknas efter och tryck på knappen med två gröna pilar och beloppet beräknas.

För att genomföra utbetalning, tryck på knappen för detta och ange det belopp som ska utbetalas till kund. 

Betalas inte hela beloppet ut kvarligger detta och kan betalas ut vid ett senare tillfälle. 

Betala ut ersättningen på relevant betalsätt.

 

OBS! Vi avråder starkt från att arbeta med systematiska utbetalningar till kort då risken att dessa transaktioner hanteras och spärras för penningtvätt är överhängande. För mer information om detta kontakta skatteverket för gällande regler. För att veta mer hur man i kassaprogrammet kan hantera manuella utbetalningar mot egna betalsätt istället likt "Utbetalning Bankkonto" se mer om detta i separat guide.

Utbetalningen är klar och registrerad på kommittenten. 

 


Tips!

För att se kommissionsgrundande före senaste utbetalning, avmarkera rutan för att endast visa sedan senaste negativa post. 

 

Ange beloppet som utbetalats för respektive artikel som "inpris" på varan för att kassan ska kunna beräkna vinstmarginalbeskattningen.