Vapenboken

Kom-i-Gång med Digitala Vapenboken (DVB)

Kom-i-Gång med Digitala Vapenboken Integrationen Vapenbok är kopplad mot Weboffice. Vanligt är att det även används tillsammans med kundklubben, speciellt för kedjor, så alla butiker kommer åt alla kunderna. Vapenboken är även integrerad till Polisens Digitala Vapenbok. Här presenteras det material och kom guider som finns. Dels hur man sätter upp sin vapenbok men även annat som är viktigt så som hur man ska skriva in vapen och leverantörsinformation med mera så att kopplingen till Polisens d...

Vapenboken 2024 / Polisens vapenbok - FAQ

Vapenboken 2024 / Polisens vapenbok - FAQ För regler och lagar hänvisas till polisen! På Polisens webbsajt finns information om deras nya digitala tjänst. Besök den gärna här: [polisen.se: E-tjänst digital vapenbok](https://polisen.se/tjanster-tillstand/vapen-regler-och-tillstand/handel-med-skjutvapen/digital-vapenbok/) Här kan man läsa att man kan fortsätta använda sin digitala vapenbok (integrerad i Vendo-kassan) och samtidigt använda Polisens vapenbok parallellt. Vi har utvecklat den integ...

Generell information om Vapenboken

Generell information om Vapenboken Vapenboken är en tilläggsmodul till PC-Kassa för hantering av vapenförsäljning och administrationen runtom detta. Några exempel på funktioner i vapenboken är registrering av vapeninformation, utskrift av vapenlicensansökan, utskrifter av polisrapporter samt andra relevanta blanketter och rapporter. All användning av vapenboken hanteras via kassaprogrammet som i sin tur direktansluter mot den bakomliggande molntjänsten Weboffice. Kassans vapenbok är kopplad t...

Översikt av Vapenboken

Översikt av Vapenboken På huvudsidan i vapenboken visas en lista över de artiklar som finns registrerade med vapeninformation. Antalet vapen som visas i listan kan justeras på egen hand via inställningsmenyn och här går att göra urval på en rad olika premisser. Vi rekommenderar att sidvisningsantalet hålls runt 20 poster då informationen i realtid hämtas och kan påverka laddningstiden ifall mycket information ska hämtas. Via vapenboken går det bland annat registrera vapeninformation samt juster...

Vapenbokens Guide

Vapenbokens Guide När installationen av vapenboken är klar är det viktigt att ta del av all tillgänglig dokumentation inför användningen av den nya vapenboken. Samtidigt som den nya vapenboken via kassan har påbörjats bör alla tidigare handskrivna böcker och andra digitala system inte längre användas mer än till underlag för den historiska försäljningen. Vår rekommendation är att så snart som möjligt leverera in samtliga osålda och reserverade vapen i den nya vapenboken via kassan och hädanefte...

Arkivera vapen eller vapendelar

Arkivera vapen eller vapendelar Oavsett hur noggrann man är så kan det bli fel ibland. Det finns även vapendelar som tidigare varit tvungna att ligga i vapenboken som till exempel ljuddämpare. Andra orsaker kan vara att man arkiverar ett kommissionsvapen som återgår till kommittenten utan att ha blivit såld. Dessa vapen och/eller vapendelar som man inte vill ha kvar i vapenboken kan man arkivera enkelt. OBSERVERA! När man arkiverar ett vapen eller dylikt från vapenboken så justeras även lagre...

Export av vapenrapporter i Weboffice (inför eventuell inspektion mm.)

Export av vapenrapporter i Weboffice (inför eventuell inspektion mm.) Denna funktion finns även direkt från vapenboken i kassan. Den i kassan lämpar sig dock mer för enstaka och små urval av utskrifter. För stora urval är rapportverktyget i Weboffice ett bättre alternativ då den arbetar fortare än vad kassan klarar. Exporten från Weboffice blir för Excel. Weboffice Börja med att logga in i Weboffice. Det kan vara att inte alla har tillgång till det i er verksamhet. Kolla med chef/ägare....

Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade Vapen

Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen Inköp och försäljning av begagnat kan hanteras med eller utan vinstmarginalbeskattning i kassan. Denna guide täcker den mest vanliga hanteringen av begagnatförsäljning vilket är att varorna säljs med vinstmarginalbeskattning (VMB) där beskattningen enbart räknas på vinsten. Detta gör att kassan kan ta fram underlag för redovisning. Låter man inte kassan hantera detta så får man hålla koll på det utanför kassan. Kortfattat - Upprätta ett ...

Inställningar i Vapenboken

Inställningar i Vapenboken . Inställningar För att komma åt inställningarna för Vapenboken tryck på symbolen för ett [Kugghjul] i nedre vänstra delen av Vapenboken. Inställningar för vapenboken innehåller - Blanketter och rapporter, där man anger sökväg till de mappar som polisblanketter och andra rapporter sparas. - Statusflaggor, möjlighet för att sätta upp egna statusmärkningar som det går att koppla en status till. Likt Reserverad, Inväntar Tillstånd. - Vapentillstånd butik, viktiga inst...

Registrera ett Vapen (beskrivning, artikelnummer, pris mm.)

Registrera ett Vapen (artikelnummer, pris mm.) Artiklarna för de licenspliktiga varorna (vapen, sikten, pipor mm.) registreras på samma sätt som vanliga artiklar i kassan utöver skillnaden att all uppläggning enbart görs via Artikelregistret samt att dessa artiklar måste knytas mot en Leverantör. OBS! Andra funktioner för uppläggning av artiklar såsom snabbskapa artikel m.fl. är inte kompatibla med vapenregistrering och ska inte användas för registrering av vapen eller andra licenspliktiga var...

Sälja ett Vapen

Sälja ett Vapen Försäljning av vapen skiljer sig inte mycket mot hur försäljning av andra varor utförs genom kassaprogrammet. - Vapen måste finnas lagerförda och registrerade i Vapenboken - Försäljningen knyts alltid till en kund - Direkt efter betalning öppnas fönstret där kundens vapentillstånd anges Det går bra att sälja ett vapen genom att skanna in streckkod eller söka fram detta via artikelinslagsfönstret. Det går också bra att sälja ett vapen direkt via vapenboken genom att ...

Köpa in begagnat vapen och genomföra utbetalning till kund

Köpa in begagnat vapen och genomföra utbetalning till kund OBS! Förberedelser från avsnittet Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen (https://helpdesk.nutid.se/254657-Kom-i-G%C3%A5ng-med-ink%C3%B6p-och-f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-begagnade-Vapen) behöver vara gjorda för att detta ska fungera. Tryck på knappen för att registrera inköp och utbetalningsbelopp till kund. Ange det belopp som ni kommit överens om med kunden och betala därefter ut på valfritt betalsätt. Tips! Ange...

Registrera och leverera in begagnat vapen

Registrera och leverera in begagnat vapen OBS! Förberedelser från avsnittet [Kom-i-Gång med inköp och försäljning av begagnade vapen](https://helpdesk.nutid.se/254657-Kom-i-G%C3%A5ng-med-ink%C3%B6p-och-f%C3%B6rs%C3%A4ljning-av-begagnade-Vapen) behöver vara gjorda för att detta ska fungera Innan vapnet kan registreras och lagerföras upprättas inlämnaren av vapnet även som leverantör i kassans leverantörsregister. Detta för att inlämnaren även ska stå som leverantör av vapnet och för att det enk...

Sätta egna statusflaggor på vapen

Sätta egna statusflaggor på vapen Det går bra att lägga till egna statusflaggor (flaggnamn) för enklare uppföljning och tydligare märkning. Statusflaggorna går sedan att välja genom att öppna upp ett vapen och markera detta för relevant status vartefter sökningar och urval kan göras på dessa. Lägga upp egna statusflaggor Öppna inställningar i nedre vänstra hörnet av vapenboken. Öppna menyn Statusflaggor och välj i rullistan på höger sida den huvudstatus märkningen ska ingå i. Man kan inte lä...

Reservera / Orderlägga Vapen

Reservera / Orderlägga Vapen För att reservera vapen i vapenboken används kassafunktionen för orderläggning. När ett vapen är placerat på en order kommer det automatisk uppdateras med vapenstatus "Reserverad" i vapenboken samt bli länkad till kunduppgifterna som ordern kopplades till. Det går därefter att lägga till och kategorisera reserverade vapen med statusflaggor (https://helpdesk.nutid.se/235031-S%C3%A4tta-egna-statusflaggor-p%C3%A5-vapen). Ett vapen måste ha vapenstatus "Osålt" för at...

Skriva ut Polisblanketter för vapen

Skriva ut Polisblanketter Det finns ett urval av polisblanketter att skriva ut direkt ifrån vapenboken. Öppna upp ett vapen och tryck på skrivaresymbolen i det nedre vänstra hörnet. Välj relevant blankett för utskrift. Blanketterna som är upprättade sparas också lokalt på datorn. För att öppna den förvalda mappen tryck på knappen [Öppna mapp]. Vid utskrift av PM 553.16 markeras även de eventuella rutor som ska vara kryssade på blanketten. Markeras ingen av dessa är rutorna på b...

Ta fram en kunds vapenhistorik

Ta fram en kunds vapenhistorik Det finns flera sätt att söka fram historik. Till exempel via kundregistret i kassan. Sök fram och välj kund i listan samt tryck på knappen Vapen/Cykel/Unik förs.historik på det unika kundkortet. Via kundkortet Ange datumintervall för sökningen och tryck på knappen [Vapenbok]. Vapenboken öppnas och listar de vapen som är relevanta för sökningen. Tänk på att knappen "Skriv ut" tar fram underlaget från "gamla vapenboken" (enhetsbaserad artikel med unik data)...

Kommissionsförsäljning av Vapen

Kommissionsförsäljning av Vapen Försäljningen av kommissionsvaror genomförs på samma sätt som försäljning av andra varor i kassan. Skillnaden är förarbetet och hur dessa artiklar registreras samt knyts till kommittenten (inlämnaren). Upplägget av kommittenten (inlämnande kund) görs på samma sätt som upplägget av kund vid begagnatinköp. Vid kommissionsförsäljning betalas ersättningen till kommittent (inlämnaren av vapnet) ut först efter att försäljningen är gjord. Vi rekommenderar att separera v...

Utskrift av vapenrapporter (inför eventuell inspektion mm.)

Utskrift av vapenrapporter (inför eventuell inspektion mm.) Via utskriftssymbolen nere till vänster finns möjlighet att ta ut diverse rapporter. Använd relevant utskriftsval för att ta ut dokumentet som antingen PDF eller exportfilstyp CSV. Dokumenten som tas ut exporteras samtidigt till en vald sökväg som görs i inställningsmenyn Blanketter och Rapporter. Ange sökvägen för både polisblanketter och rapporter till en mapp som enkelt finns tillgänglig samt säkerställ att samtliga rättigheter till...

Reparationsinlämning av Vapen (Service Order)

Reparationsinlämning av Vapen (Serviceorder) För hantering av reparationsinlämning av vapen finns den inbyggda kassafunktionen "serviceorder". Denna funktion är fristående ifrån vapenboken och är byggd för att hantera inlämning och utlämning av varor för reparation, antingen genom identifiering av artikelnummer eller via fritext. Det sker ingen länkning eller koppling till vapenboken vid användandet av serviceorder. För ytterligare och fördjupad beskrivning om detta se det generella avsnittet f...