Skapa, ändra och spara knappar samt knapplayout - Mobila Betalningslösningen

Skapa, ändra och spara knappar samt knapplayout

I denna guide går vi igenom hur man kan skapa, förändra samt spara knapparna och knapplayouten som ska användas i kassan. Knapparna är en grundsten i kassan och minst en layout behövs för att kassan ska fungera. Knapparna fungerar som "genvägar" till antingen en funktioner eller försäljningar och all knappadministration görs ifrån molntjänsten Web Office. Man bygger på egen hand upp sin knapplayout, anpassar den och gör den personlig. Det går också att arbeta med flera olika knapplayouter.

 

Logga in på Web Office

Börja med att logga in på administrationsportalen Web Office och gå vidare till menyn "Knapplayout". Se avsnittet "Logga in" i kom-i-gång-guiden för mer information om detta.

 

Generellt om knapplayouten

Knapplayouten i kassan använder ett upplägg i två delar. Den vänstra delen med två kolumner, som på bilden nedanför, används till snabbknappar såsom varuförsäljning eller funktioner och den högra delen med en kolumn används till snabbknappar för betalsätt. Det går att kombinera knapparna och använda betalsätten även på vänstra sidan och så vidare. Men vi rekommenderar att hålla betalsätten lättillgängliga på den högra delen då denna stannar kvar även om den vänstra delen skrollar längre ner eller öppnar undermenyer. Vid flera knapplayouter använder kassaprogrammet betalaknapparna (knappraden till höger) från den först skapade layoutens betalaknappar.

Tips! Även om man inte programmerar några knappar för betalsätt på den högra sidan så går det att genomföra betalningar då kassan har en inbyggd och förinställd betalaknapp som alltid finns tillgänglig.

Menyförklaring

  • Läs in knapplayout används för att ladda och öppna en befintlig knapplayout som finns lagrad. 
  • Skapa ny knapplayout påbörjar en helt ny layout.
  • Spara knapplayout sparar layouten i molnet och gör den tillgänglig att uppdateras i kassaprogrammet efter bara ett par sekunder.

 

Skapa / öppna layout och börja programmera

Börja med att trycka på knappen "Läs in knapplayout" för att öppna eventuell förinställd knapplayout. Vanligtvis finns en förinställd layout och rekommendationen är att fortsätta administrationen av denna. Om det inte finns någon förinställd grundlayout går det bra att börja med att trycka på knappen "Skapa ny knapplayout" och ange hur många knappar i höjd som ska finnas tillgängliga genom att använda pilarna längst ner på sidan. Om det finns en förkonfigurerad layout rekommenderar vi att använda denna samt för enkelhetens skull, och för att inte behöva välja knapplayout vid varje inloggning, rekommenderar vi att enbart arbeta med en layout. Det går att utöka och minska så att man får precis lagom med knappar och det går utmärkt att gå tillbaka för att justera detta i efterhand. Displayen på den mobila betalningslösningen visar enbart de två knappraderna till vänster och att ytterligare bredda dessa fyller således ingen funktion i detta system.

När antalet knappar är bestämt, klicka på en knapp så att det kommer upp en ruta med tre streck. När man klickar på dessa streck får man upp en meny där funktionen för knappen anges.

En knapp kan ha många olika funktioner och vi kommer att gå igenom flera av dem i följande avsnitt. 

Gemensamt för all knapprogrammering är att man alltid anger en "Text" på knappen och eventuell färgsättning på knappens text och bakgrund samt vilket så kallat "Macro" (funktion) som knappen ska utföra.  För att välja "Macro" tryck på pilen till höger om menyn för att öppna rullistan med alla tillgängliga funktioner. Detta kommer vi gå igenom ytterligare i separata avsnitt.

 

Knapp- och textfärg

Tryck på respektive färg för att öppna upp paletten. Flytta runt på markörerna tills en passande färg och nyans är funnen och klicka därefter någonstans utanför färgpaletten för att återgå.

Tips! Notera gärna RGB-värdena undertill då dessa går att använda genom att manuellt matas in på en annan knapp för att få en identisk färgblandning.

 

Öppna en befintlig layout och gör ändringar

För att öppna en befintlig layout tryck på knappen "Läs in knapplayout".

 

Välj relevant layout.

Tryck därefter på knappen "Läs in" och administrera denna på samma sätt som ovan. 

 

Spara knapplayout

Innan en redigerad knapplayout kan nås ifrån kassan måste den sparas. När sparningen är gjord är layouten lagrat i molnet och kan uppdateras efter bara ett par sekunder i kassan. Förändringar i layouten uppdateras automatiskt i kassan vid inloggning men går också manuellt att uppdatera via kassaprogrammet genom att "swipa" in från väster och välja funktionen "Byt knappuppsättning".

När ändringar är gjorda tryck på knappen "Spara knapplayout". Spara gärna löpande under tiden arbetet pågår för att undvika risken att något går förlorat.

Välj därefter ett lämpligt namn på layouten och tryck på knappen "Spara". Är det en öppnat layout behåll samma namn som tidigare för att layouten ska uppdateras. Om det finns flera användare eller butiker registrerade går det också styra layouterna specifikt till dessa genom att använda respektive rullista och markera den eller de som layouten ska kopplas till. 

Se separata avsnitt för olika funktioner som knapparna kan kopplas till.

 

Tips! För att uppdatera ändringar gjorda på Web Office behöver innehållet i kassan laddas om. Detta görs bland annat automatiskt vid inloggning i kassaprogrammet och det går bra att logga ut kassan när som helst under dagen för att sedan logga in igen. En utloggning påverkar inte dagens försäljning och utför inte heller något dagsavslut. Logga ut genom att "swipa" in från vänster och tryck på texten "Logga Ut". Logga därefter in igen och kassan uppdaterar eventuella ändringar som är gjorda i Web Office.