Kom-i-Gång med Tillfälliga priser [Del 1]

Kom-i-Gång med Tillfälliga priser

Tilllfälliga priser är en funktion i det PC-baserade kassaprogrammet för att hantera bland annat datum- och/eller tidsstyrda förändringar av ordinarie varupris. Justeringen påverkar, efter de förbestämda premisserna, produktens utpris som en tillfällig ändring av det ordinarie priset till skillnad från andra rabattbaserade funktioner där avdragen hanteras som rabatt av priset. De tillfälliga priserna går bland annat att ställas in för att gälla enbart en specifik kundkategori, likt Klubbkunder, eller att exempelvis gälla vissa veckodagar samt inom specifika tider på dygnet. Då tillfälliga priser fungerar som en tillfällig justering av ordinarie pris går denna användas både för minskning och ökning av varans pris och de tillfälliga priserna kan antingen automatiskt appliceras av systemet eller hanteras som ett manuellt meddelande på skärmen där personalen själva får välja mellan ordinarie eller tillfälligt pris.  

 

Kortfattat

Tillfälliga priser kan upprättas genom att antingen lägga in berörda artiklar manuellt, importera från en fil, duplicera befintliga eller prisomräkna en hel varugrupp. Det går också bestämma hur många tillfälliga priser varje kvitto ska godkänna, till exempel ifall det maximalt ska tillåtas ett visst antal tillfälliga priser per kvitto. 

 

Guidens Innehåll

 1. Översikt och beskrivning av vyn
 2. Inställningar
 3. Skapa nya tillfälliga priser
 4. Ändra befintliga tillfälliga priser manuellt
 5. Ändra/Duplicera befintliga tillfälliga priser för massjustering, exempelvis av "katalognummer"
 6. Radera tillfälliga priser [Del 2]
 7. Importera tillfälliga priser från csv-fil [Del 2]
 8. Prisomräkna / Skapa tillfälliga priser för samtliga artiklar i valda artikelgrupper [Del 2]
 9. Lista / Skriv ut tillfälliga priser [Del 2]

 

1. Översikt och beskrivning av vyn

Börja med att öppna administrationsfönstret för de tillfälliga priserna som bland annat nås via menyerna Register - Varuförsäljning - Tillfälliga priser.

Om menyn inte är tillgänglig kan en administratörsanvändare behöva logga in i kassan först.

 

Förklaring av innehållet

Den vänstra delen av fönstret visar de befintliga tillfälliga priserna som finns registrerade i kassan och dessa är grupperade på varugruppsnivå. Expandera relevant grupp för att se samtliga artiklar som är kopplade till ett tillfälligt pris under denna varugrupp. Det går också bra att använda de övre urvalsfunktionerna för att sortera ut tillfälliga priser på exempelvis kundkategori, aktiva, ej aktiva eller genom att söka efter specifika artiklar i sökfönstret "Sök artikel".

 

Nere till höger visas det som just nu är markerat i listan till vänster. Som standard är denna markerad att visa "Alla" tillfälliga priser. 

 

Uppe till höger finns de inställningar som gäller för vald artikel i listan (i urvalsfönstret nedan, markerad med blått).

Knapparna längst ner i fönstret används bland annat för att skapa ett nytt tillfälligt pris, radera markerad, skriva ut / lista tillfälliga priser.

 

Menyflikarna i den mittersta delen används bland annat för import av tillfälliga priser, omräkning av priser för en hel varugrupp samt inställningar som berör de tillfälliga priserna. 

 

2. Inställningar

Öppna den högra menyfliken "Inställningar" för möjligheten att göra ett par justeringar innan de tillfälliga priserna registrerad. 

 • "Infoga Ord.pris automatiskt" infogar en textrad automatiskt när man manuellt lägger till ett tillfälligt pris (alltså inte vid import, duplicering eller omräkning).
 • "Vid tillfälligt pris, välj pris manuellt" låter användaren själv välja mellan det tillfälliga eller ordinarie priset när en artikel med tillfälligt pris är inmatat på kvittot. (Se bild nedanför)
 • "Max antal tillfälligt pris per kvitto" bestämmer det antal tillfälliga pris varje kvitto kommer tillåta. Detta för möjligheten att begränsa så det till exempel enbart är möjligt att få ett tillfälligt pris per kvitto. 

När funktionen "Vid tillfälligt pris, välj pris manuellt" är valt möts man av ett fönster likt detta när en artikel med tillfälligt pris är inmatat på kvittot. Är denna funktion inte vald kommer det tillfälliga priset automatiskt appliceras utan valmöjlighetsfönstret. Funktionen berör samtliga tillfälliga priser och är inte styrbar på enstaka artiklars tillfälliga priser.

 

3. Skapa nya tillfälliga priser

Öppna administrationsfönstret för de tillfälliga priserna. Register - Varuförsäljning - Tillfälliga priser.

Tryck därefter på knappen "Ny" i botten av fönstret.

Sök fram artikeln som det tillfälliga priset ska gälla. Det går bra att söka efter bland annat fritext eller skanna en streckkod. Vid fritextsökning, ange söktext och tryck på knappen "Sök" till höger om textfältet.

I exemplet ska vi upprätta ett tillfälligt sänkt pris på artikeln "A4-papper 500 ark" och söker manuellt efter texten "A4".

Tips! Det går också bra att välja artikel genom att skanna in streckkoden för denna.

Om det finns fler träffar i den manuella sökningen välj den berörda artikeln i listan och tryck på knappen "OK".

När artikeln är vald framgår namnet på denna i det gula fältet till höger.

Börja med att säkerställa att rutan "Aktiv" för det tillfälliga priset är markerat samt ange eventuella veckodagar som priset ska gälla. Anges inga specifika veckodagar gäller priset alla dagar i veckan. Om rutan "Aktiv" inte är markerad kommer det tillfälliga priset inte appliceras när varan identifieras i kassafönstret.

Ange därefter från- och tilldatum som priset ska gälla. Om inget slutdatum (till datum) anges kommer priset gälla tills vidare. 

Om det tillfälliga priset enbart ska gälla en viss kundkategori väljs denna i rullistan "Kundkategori"

Det går också att styra mellan vilka eventuella tider på dygnet priset ska gälla. För att priset ska gälla alla dagar mellan exempelvis 15:00 till 18:00 anges detta i fälten "Från tid" och "Till tid"

"Infoga Textrad" kan användas för en valfri textrad som automatiskt infogas när det tillfälliga priser tillämpas. Om ingen text anges i detta fält och ifall inställningarna inte är valda till att automatiskt infoga ordinarie pris som text kommer inte heller något extratext infogas på kvittot när det tillfälliga priset appliceras.

"Nytt utpris inkl moms" är det själva priset som ska användas som det tillfälliga priset. Ange även via valen till höger om detta ska fungera som ett "Nytt pris", "Avdrag i kr" eller som en procentuell rabatt med valet "Avdrag i %".

Slutför genom att trycka på knappen "Spara" längre ner i fönstret.

Det tillfälliga priset är inlagt och kassan kommer därefter automatiskt infoga detta efter valda inställningar.

 


Ändra befintliga tillfälliga priser

Öppna huvudvyn för de tillfälliga priserna via menyerna Register - Varuförsäljning - Tillfälliga priser.

Ändringar av befintliga tillfälliga priser går att utföra på flera olika sätt. 

 • Manuellt via listan i huvudfönstret eller genom att söka fram tillfälliga priser för till exempel ett katalognummer eller artikelbeskrivning.
 • Genom att duplicera (används för att ändra flera samtidigt som till exempel samtliga av ett och samma "katalognummer").
 • Importera en lista med förändrade priser. (Se avsnittet för import av tillfälliga priser.)
 • Prisomräkna en hel varugrupp. (Se avsnittet om detta.)

 

4. Ändra tillfälliga priser manuellt via listan samt söka fram ett urval för manuella ändringar

Om listan inte innehåller allt för många tillfälliga priser går det enkelt att bläddra ner i listan till det tillfälliga priset som ska ändras. Markera denna i listan och gör därefter relevanta ändringar i den övre delen. 

Slutför genom att trycka på knappen "Spara"

Det går också bra att göra en urvalssökning via sökfunktionen uppe till vänster.

Sök efter till exempel katalognummer eller namn på varan för att visa träffarna i listan till höger. Gör därefter ändringarna på samma sätt som ovan. 

Urvalslistan till höger visar därefter enbart de artiklar som sökningen ger träff på. Ändra på samma sätt som tidigare. 

 

5. Ändra/Duplicera befintliga tillfälliga priser för massjustering exempelvis av "katalognummer"

Tänk på att alltid arbeta med större registerändringar utanför öppettid samt att alltid skapa en säkerhetskopia av kassasystemet innan eventuella större justeringar utförs. Nedan beskrivs en väldig kraftfull funktion och man bör vara aktsam hur man hanterar denna.

Funktionen "Duplicera" fungerar både för att lägga in helt nya tillfälliga priser samt för att "massjustera" befintliga tillfälliga priser.

Börja med att identifiera en vara som ska användas som "mall" för förändringarna. Sök fram som ovan avsnitt, exempelvis via ett katalognummer eller markera manuellt en vara i urvalslistan precis på samma sätt som vid en manuell prisjustering av enstaka tillfälliga priser. 

I exemplet nedanför har vi sökt fram urvalet för samtliga artiklar med katalognummer "161616".

Markera en av artiklarna (förslagsvis den översta) som "mall-artikel" inför nästa steg när denna information kommer användas som underlag för dupliceringen.

Gör relevanta ändringar i de övre fälten och tryck därefter på knappen "Spara" i botten av fönstret på samma sätt som när ett separat tillfälligt pris ändras. 

I exemplet ändras detta tillfälliga pris från 249 till 219. 

Öppna därefter fliken "Duplicera" för möjligheten att applicera denna produkts tillfälliga pris-inställningar till flera varor likt samtliga varor från ett och samma katalognummer. 

Säkerställ att informationen i det övre fältet är korrekt eller gör relevanta ändringar som ska gälla dupliceringen och sök därefter fram urvalet för dupliceringen via sökfönstret för detta. I exemplet söker vi efter katalognummer "161616".

Det går bra att söka efter artikelnummer, beskrivning och mer. En duplicering förutsätter att minst två eller fler artiklar är valda för duplicering i urvalslistan nedanför. Gäller ändringen enbart en specifik artikel används ändring enligt tidigare avsnitt för separata varor.

Urvalsfönstret visar samtliga artiklar från artikelregistret med träff på detta katalognummer. 

Markera därefter de artiklar som justeringarna ska tillämpas för. 

Det går markera flera genom att hålla inne "ctrl"-tangenten på tangentbordet och klicka på de artiklar i listan som ska markeras. Det går också bra att hålla inne "skift"-tangenten på tangentborden och "pila" ner med tangentbordets piltangenter för att markera flera. Markerade artiklar visas tydligt som markerade med blå färg. 

Applicera ändringarna för de valda artiklarna genom knappen "Tilldela tillfälligtpris".

OBS! Tänk på att kryssrutan "Radera befintliga tillfälliga priser" raderar de tidigare priserna för de valda artiklarna. Om denna är avmarkerad kommer systemet skapa nya tillfälliga priser och låta de befintliga ligga kvar. Det normala vid ändring är att denna är markerad. Avser dupliceringen till exempel att lägga upp samma artiklar fast för en annan period bör således rutan inte vara markerad. 

När inställningarna är kontrollerade och säkerställda, svara på frågan om att fortsätta och ändringarna kommer därefter uppdateras direkt för ovan urval och justeringarna för detta katalognummer är klara.

 

Fortsättning i [Del 2]...


Tänk på att alltid arbeta med större registerändringar utanför öppettid samt att alltid skapa en säkerhetskopia av kassasystemet innan eventuella större justeringar utförs.